Algemene voorwaarden Haaijer Advocatuur & Mediation

I. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Het kantoor
De eenmanszaak Haaijer Advocatuur en Mediation, gevestigd te Hulst en gedreven door mr G.M.J.O. Haaijer-Cattrysse.

2. De opdrachtgever
De cliënt als contractspartij van het kantoor. De opdrachtgever dient als debiteur in te staan voor de betaling van de declaraties van het kantoor tenzij anders tussen partijen schriftelijk mocht zijn overeengekomen voor-afgaand aan de totstandkoming van de opdracht en waaruit voortvloeit, dat een derde daarvoor instaat.

3. Het honorarium
De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten, die het kantoor voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Mocht de hoogte van het honorarium niet tussen partijen schriftelijk zijn overeen-gekomen, dan wordt dat honorarium berekend volgens het Calculatie-schema voor Advocatendeclaraties, zoals dat destijds is vastgesteld door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en dat gold tot 1 januari 1997. De resultante daarvan vormt de minimale en redelijke vergoeding zoals bedoeld in artikel 7:405 lid 2 B.W.

4. Verschotten
De kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

5. Kantoorkosten
Door het kantoor zelf te bepalen vaste c.q. percentuele opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van de kantoor-faciliteiten. Deze kosten bedragen 6% van het honorarium.

Het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten worden uitgedrukt in een declaratie van het kantoor exclusief de daarover verschuldigde Nederlandse BTW, tenzij zulks naar Nederlands Belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.

II. Toepasselijkheid
6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het kantoor en een opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor het kantoor werkzaam zijn, ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot het kantoor staan.

III. Opdracht
8. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 B.W. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee instemt, dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan het kantoor verbonden advocaat. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts bevoegdelijk worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat. De werking van artikel 7:404 B.W., dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, wordt uitgesloten indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.

9. Voorzover voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever, behoudens ingeval van procureurs- of deurwaardersbijstand. Bij het inschakelen van een derde zal door het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

10. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

IV. Declaratie
11. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan het kantoor het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

12. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

13. Het kantoor is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.

14. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten, waaronder begrepen de eigen bijdrage die op grond van de afgegeven toevoegings-beslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

V. Betaling
15. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden zonder enig beroep op korting en of compensatie – uiterlijk binnen 14 dagen na factuur-datum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.

16. Alleen betaling door overboeking op één van de ten name van het kantoor gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

17. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten, die gesteld worden op 15% van het honorarium met een minimum van € 500,=, zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever. De door de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigde buitenge-rechtelijke incassokosten, worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 dagen na de aan de opdrachtgever verzonden laatste betalingsherinnering.

VI. Aansprakelijkheid
18. Het kantoor is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid.

19. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor bij de uitvoering van een op-dracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is. Bij opzet van (de medewerkers van) het kantoor en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede wordt verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten, geldt die beperking niet. Een kopie van de huidige polis-voorwaarden wordt desgevraagd aan de opdrachtgever ter inzage aangeboden.

20. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor bij de uitvoering van een opdracht waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico.

21. Het kantoor is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden, onder welke naam of titel dan ook.

VII. Overige
22. Het met een opdracht gevormde dossier zal minimaal gedurende vijf (5) jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

23. Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden, welke het kantoor overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uit-voeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Het kantoor bepaalt de wijze waarop en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Gedragsregels van Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

24. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van het kantoor daartoe aanleiding geeft, is het kantoor gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aan-vullende) zekerheid stelt in een door het kantoor te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens het kantoor aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is het kantoor gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan het kantoor , uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

VIII. Toepasselijk recht en forumkeuze
25. De rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.

26. De geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.